+35942602228 office@optic.bg
Отнасяме се с уважение и признателност

към редовните ни клиенти.

Вярваме, че взаимното доверие е много важно

в общуването на оптика с клиента.

„К2ОПТИК“ ЕООД подписа Договор № BG16RFOP002-2.073-1743-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
Министерство на икономиката, 
 с предмет изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Разходи, необходими за преодоляване недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от
епидемичния взрив от COVID-19, ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 6300 лв., 
от които 5355 лв. европейско и 945 лв. национално съфинансиране